Stiftelsesmøte for Personvern i Norge

År 2000 den 20. august ble det avholdt stiftelsesmøte for foreningen Personvern i Norge med påfølgende konstituerende generalforsamling holdt i Maridalsvn 120, 0461 Oslo

Tilstede som stiftere var: Jonny Birkelund, Kathrine Krydsby og Sverre Stoltenberg.

Som stiftelsesdokument ble protokollført:

Utkast til vedtekter:

 1. Foreningens navn er Personvern i Norge. Selskapets adresse er Maridalsvn 120.

 2. Foreningens formål skal være et kompetansesenter og opplysningsorgan rettet mot emner som berører personvernet, såvel tekniske, juridiske og etiske sider.

 3. Foreningens styre skal bestå av valgte styremedlemmer.

 4. Foreningens signatur innehas av styrets medlemmer hver for seg.

 5. Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen den

 6. juni. Innkallelse skjer med minst 14 dagers skriftlig varsel til medlemmene. Den ordinære generalforsamling skal behandle:

 7. styrets årsberetning

 8. valg av leder og nestleder
 9. valg av medlemmer og varamedlemmer i styret
 10. valg av økonomiansvarlig
 11. andre saker som i.h.t. lov hører under generalforsamlingen.

KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING :

Straks etter stiftelsesmøtet ble det holdt konstituerende generalforsamling for Personvern i Norge (PIN).

Foreningen ble av den konstituerende generalforsamling besluttet stiftet i.h.t. stiftelsesdokumentet, og Vedtekter ble vedtatt i henhold til utkastet.

Den konstituerende generalforsamling valgte etter dette følgende styre:

Styreformann: Jonny Birkelund, Fallanvn 30b, 0495 Oslo Varamann: Kathrine Krydsby, Fallanvn 30b, 0495 Oslo Styremedlem: Sverre Stoltenberg, Gørbitzgt 4, 0360 Oslo

Foreningen ble deretter erklært for konstituert. Protokollen ble lest opp og godkjent.

Undertegnede stiftere bekrefter å ha vært tilstede på stiftelsesmøtet og konstituerende generalforsamling for Personvern i Norge . Dette stiftelsesdokument og generalforsamlingsprotokollen godkjennes.

Oslo, 20 august 2000

Jonny Birkelund Sverre Stoltenberg Kathrine Krydsby