'''Datalagringsdirektivet''', ofte forkortet DLD, er et kortnavn på EU-direktiv 2006/24/EF om lagring av trafikkdata.

== Regjeringens høringsrunde 2010 == EU-direktivet, som berører Norge gjennom EØS-medlemskapet, har ennå ikke blitt implementert i Norge. Regjeringen sendte i januar 2010 et notat om datalagring ut på høring [http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing---datalagring.html?id=590001] for å samle innspill til hvordan Norge eventuelt kan implementere direktivet.

  • Bidra til det foreløpige utkastet til ?Høringsuttalelse om DLD.

Høringsfristen er satt til 12. april 2010, men et eventuelt lovforslag er ikke ventet å bli behandlet i Stortinget før høsten 2010.

== Se også == * Les mer om datalagringsdirektivet i [http://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet artikkelen på Wikipedia]. * [http://stoppdld.no/ Stopp Datalagringsdirektivet], en felles kampanjeorganisasjon som samler motstandere av direktivet.