[PiN-diskusjon] Fra Stortinget: Debatt om personvern i muntlig spørretime (fwd)

Thomas Gramstad thomas at ifi.uio.no
Ons 18. Mai 2016 19:44:25 CEST


---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 11 May 2016 20:21:10 +0200
From: Arve Kirkevik <akirkevi at online.no>
To: EFN-listen <efn-listen at uib.no>
Subject: Fra Stortinget: Debatt om personvern i muntlig spørretime


Det blir påpekt fra Hadia Tajik at det foreslås kameraovervåkning også
med lyd: «Blant anna ser me at statsråden vil tillata at offentleg
kameraovervåking ikkje berre skal gjelda bilete, slik som i dag, men
at det òg skal kunna gjelda lyd.»

Barns personvern i barnehager er nevnt av Venstre.

Se debatten under.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2015-2016/160511/

Møte onsdag den 11. mai 2016 kl. 10

President: Olemic Thommessen

Dagsorden (nr. 74):

1.    Muntlig spørretime

[...]

Trine Skei Grande (V) [10:51:40]:

«Frihet fra overvåking er en grunnleggende verdi i enhver rettsstat.»
Det er et godt sitat. Det er ikke mitt sitat, det er justisministerens
sitat fra da han var stortingsrepresentant ? og vi sammen sto på disse
talerstolene og hadde et likt engasjement for å få stoppet
datalagringsdirektivet og for å sørge for at personvernet ble løftet
høyt. Da var vi mange på laget, sjøl om vi hadde for mange mot oss. Da
sa også statsråden:

«Vi skryter av å være en nasjon hvor individet er fritt og
rettssikkerheten godt ivaretatt. Etter min oppfatning er frihet fra
overvåking en helt grunnleggende del av frihetsbegrepet.»

Han hadde også støtte fra mange som senere har blitt statsråder, som
statsråd Per Sandberg, som sa at for Fremskrittspartiet er det slik at
fravær av overvåking er en del av velferden. Tord Lien sa at det
handler om å beskytte mindretallet og beskytte enkeltmennesket mot
overgrep fra flertallet. Statsråd Jon Georg Dale sa at Trine Skei
Grande har veldig rett når hun sier at morgendagens generasjoner vil
felle en dom over dette forslaget. Det ble vedtatt i Stortinget, men
ble stoppet av EU.

Nå har statsråden vært statsråd i snart tusen dager. Han har fått
mange av de gutta fra den debatten med på laget, innad i regjeringa.
Så nå er mitt spørsmål til justisministeren: Når han har sittet og
hatt makt i snart tusen dager ? hvilke initiativ har statsråden tatt
for å styrke personvernet i Norge? Og når han har fått de folka han
hadde på laget i datalagringsdirektivdebatten, inn i regjering ?
hvordan har han da brukt det engasjementet for å styrke personvernet i
Norge?

Statsråd Anders Anundsen [10:53:42]:

Jeg må si jeg er veldig glad for det spørsmålet, og jeg synes det var
veldig mange gode sitater fra mitt og flere andre statsråders innlegg
i denne salen knyttet til bl.a. datalagringsdirektivet. Jeg mener
fortsatt akkurat det samme som jeg mente den gangen ? det er et viktig
velferdsgode å ha fravær av alminnelig overvåking. Det som er en av
utfordringene i den tendensen vi har sett de siste årene, er at det er
jo ikke først og fremst myndighetenes overvåking som er utfordringen,
men f.eks. private selskapers overvåking av nettet. Hva Google,
Facebook og andre vet om din og min livsstil for tiden, overgår nok
mange ganger det myndighetene noen gang har innbilt seg at de kan få
innsyn i.

Jeg mener at jeg har ivaretatt dette engasjementet veldig sterkt på
flere områder. For det første er det riktig som representanten Skei
Grande sier, at DLD fikk jo felt sin dom over seg og ble aldri en
realitet. Vi har nå i departementet nedsatt et eget arbeid både for å
følge opp personvernforordningen, som kommer fra EU, og for å ? på
tvers av departementer ? se på hvordan vi kan styrke personvernet,
helt uavhengig av personvernforordningen, eksempelvis om det er behov
for, eller grunnlag for, å ha en egen personvernlovgivning eller en
egen personvernlov som kan være en slags ramme rundt personvernet i
Norge. Vi har også, i forbindelse med oppfølging av
Metodekontrollutvalget og regjeringens forslag til oppfølging av
politiets metodebruk, vært veldig tydelig på hvilken personvernskranke
som skal gjelde. Og vi har rammet inn metodene på en etter min
oppfatning veldig god måte for å sikre at en skal spisse den
overvåkingen som et samfunn har behov for, mot dem som overvåkingen er
ment å ramme, nemlig de som har onde hensikter eller har begått
kriminalitet.

Så jeg er fortsatt like engasjert for personvernet som jeg var i
opposisjon, og jeg er glad for at representanten Skei Grande tar opp
dette i en tid hvor personvernet stadig utfordres på nye fronter.

Trine Skei Grande (V) [10:55:40]:

Jeg må innrømme at jeg ikke er helt enig med statsråden i at
personvernet har blitt satt høyt i noen av de forslagene som er lagt
fram, knyttet til ny lovgivning.

Men hvis vi legger det til side: Vi ser at personvernet stadig presses
i hele justissektoren, på grunn av både kriminalitetsforebygging og
terrorbekjempelse, og vi ser at mye av dette presser hele lovgivningen
i justissektoren. Sist vi hadde en personvernkommisjon, gjennomgikk
man den store bredden som statsråden snakket om nå, Google og apper og
alt det som overvåker i teknologien, men man gikk egentlig ikke inn i
hele justissektorens krav. Nå sier statsråden at han diskuterer deler
av dette. Men i dag la Venstre fram et forslag om å ha en egen
kommisjon til å gjennomgå justissektoren fra et personvernståsted,
sånn at vi nå kunne ha diskutert personvernaspektene ved både
kriminalitets- og terrorbekjempelse.

Så spørsmålet er: Vil statsråden støtte et initiativ for å få en sånn
gjennomgang, i det forslaget som Venstre la fram i dag?

  Statsråd Anders Anundsen [10:56:48]:

Jeg fikk også med meg forslaget fra Venstre, og jeg tror det kan være
en god idé å ha en grundig og god gjennomgang av personvernrelaterte
spørsmål. Jeg er litt usikker på om det nødvendigvis er riktig å
begrense det på den måten som forslaget legger opp til ? at det bare
er på justissektorens felt som personvernet presses og bør gjennomgås
fra ? fordi hvis en ser på personvernspørsmål i litt overordnet
betydning, så er justissektoren en svært viktig del av det, men det er
langt fra det området som nødvendigvis presser personvernet lengst og
verst og størst. Hvis en skal ha en slik kommisjon, mener jeg at en
bør legge til rette for at en skal ha en personvernkommisjon som
gjennomgår hele personvernperspektivet ? at vi får det ovenfrablikket
som er nødvendig hvis en skal se på hvilke områder personvernet er
mest presset ? for da vil en også være bedre i stand til å sette inn
målrettede tiltak for å sikre personvernet fremover.

Jeg har i utgangspunktet ingen motforestillinger mot den typen
kommisjoner, men jeg mener at perspektivet kanskje bør være bredere.

Presidenten: Iselin Nybø ? til oppfølgingsspørsmål.

Iselin Nybø (V) [10:58:05]:

I etterkant av disse overgrepssakene som har blitt avdekket i
barnehager i Bergen, har statsrådens partikollega Laila Marie
Reiertsen foreslått kameraovervåkning i alle barnehager, bl.a. med
følgende begrunnelse:

«Vi har jo andre plasser der vi har kameraovervåking. Om du gjør en
god jobb og ikke har noe å skjule, bør du ikke ha betenkeligheter med
kameraovervåking.»

Mitt spørsmål til statsråden er: Hva tenker han om at vi skal svekke
barns personvern på den måten for å unngå slike overgrep i framtiden?
Og når barns personvern er slik under press som vi ser eksempel på
her, ser statsråden behov for at det også kan være nødvendig med en
gjennomgang av barns personvern, f.eks. gjennom en barnas
personvernkommisjon?

Statsråd Anders Anundsen [10:59:01]:

La meg først si noe helt overordnet og generelt om overvåkning og
innfallsvinkelen til overvåkning. Jeg er ikke enig i et grunnlag som
sier at så lenge du ikke har noe å skjule, er det greit å være
overvåket fordi da har ikke overvåkningen noen personvernkonsekvens.
Jeg mener jo det motsatte. Når det gjelder overvåkning, mener jeg at
personer som ikke har noe å skjule, definitivt kanskje er det ytterste
av det beskyttelsesverdige med hensyn til personvern ? bare for å ha
sagt det.

Dette gjelder selvfølgelig også barn, og jeg vil ikke utelukke at det
kan være lurt å se nærmere på barns personvern. Hvis en skal gjøre
det, tror jeg kanskje at en ikke hele tiden bør lage nye kommisjoner
for å se på deler av en større problemstilling. Men representanten
Nybøs forslag vil i tilfelle kunne gå inn i det forslaget som Venstre
har fremmet fra Stortingets talerstol i dag, hvor det kan være et
perspektiv i en eventuell personvernkommisjons arbeid, for det
understreker faktisk betydningen av å se personvernet og trusselen mot
personvernet i den sammenhengen som jeg mener det fortjener.

Presidenten: Hadia Tajik ? tiloppfølgingsspørsmål.

Hadia Tajik (A) [11:00:13]:

Balansen mellom personvern og kamp mot kriminalitet har òg vorte
aktualisert med Prop. 68 L for 2015?2016 som statsråden har lagt fram,
knytt til skjulte tvangsmiddel og heimlar til politiet. Utan å
føregripa behandlinga på Stortinget er det mange tiltak der som eg vil
tru at vil få støtte frå Arbeidarpartiet, men det er nok òg nokre
element som eg er litt spørjande til. Blant anna ser me at statsråden
vil tillata at offentleg kameraovervåking ikkje berre skal gjelda
bilete, slik som i dag, men at det òg skal kunna gjelda lyd. Det er
verdt å merka seg at dette ikkje er gjeldande rett i dag. Me opplever
òg at det ikkje er nemneverdig grunngjeve i sjølve proposisjonen; det
er noko ein oppdagar når ein les lovteksten, at den utvidinga er opna
for.

Så eg vil gjerne høyra korleis statsråden vurderer denne utvidinga
knytt til at alle offentlege kamera skal kunna ta opp lyd i tillegg
til bilete. Kva har det å seia for personvernet til vanlege borgarar?

Statsråd Anders Anundsen [11:01:12]:

Det er jo ikke snakk om alle offentlige kameraer. Dette er snakk om
metodebruk, hvor det er en rettslig kjennelse for at en kan benytte
seg av en metode knyttet til et helt konkret forhold. Det er i det
bildet en må vurdere forholdsmessigheten av den metoden opp mot den
kriminelle handlingen den skal forebygge, avdekke eller etterforske.

Spørsmålet er i hvor stor grad det vil fravike det som er dagens
ordning, i en moderne teknologisk utvikling hvor kameraer ofte har
lydfunksjon. Så fra vår side har det ikke vært en hensikt å skape en
større utvidelse enn det er grunnlag for, og det er retten som til
enhver tid vil ta hensyn til hvorvidt tiltaket er for inngripende,
eller om det er forholdsmessig. Kapasiteten til bilde og lyd kombinert
vil kunne bidra til å gi bevis på en enklere måte enn om man må ha
bilde og lyd hver for seg, f.eks.

Presidenten: Jenny Klinge ? til oppfølgingsspørsmål.

Jenny Klinge (Sp) [11:02:26]:

Hovudspørsmålet frå Venstre gjeld personvernet, og det er eit viktig
tema. Omsynet til personvern og rettssikkerheit er viktig også når vi
skal vurdere endringar i lovverket. Regjeringa har, som det er nemnd
her, lagt fram eit forslag om å utvide moglegheita for politiet og PST
til å bruke skjulte tvangsmiddel for å førebyggje og kjempe mot
kriminalitet.

Det har kome kritiske innvendingar mot forslaget, m.a. frå
Datatilsynet og Norsk Journalistlag. Kan statsråd Anundsen trekkje
fram dei innvendingane han meiner er særleg viktige å lytte til, og
som han meiner Stortinget i handsaminga av saka bør ta omsyn til?

Statsråd Anders Anundsen [11:03:11]:

Jeg håper ikke representanten forventer at jeg skal argumentere imot
regjeringens forslag. Men det er viktige hensyn, noe jeg også mener
også kommer veldig godt frem i stortingsproposisjonen, som går i begge
retninger. Det er helt avgjørende ? og det er det vi har gjort et
hederlig forsøk på i proposisjonen ? å målrette metodebruken, se den
opp mot personvernhensyn og spisse den på en slik måte at vi
balanserer det godt nok.

Det vil alltid være en diskusjon om grensen mellom personvern på den
ene siden og behovet for kriminalitetsoppklaring på den andre siden.
Der er det opp til Stortinget å finne den balansen. Men i dag, f.eks.
når det gjelder den viktigste utvidelsen av metoder som handler om
dataavlesning, er det i utgangspunktet en teknologisk tilpasning, for
det er informasjon man veldig ofte ville fått med tradisjonelle
tvangsmidler hvis det ikke hadde vært kryptert. Så kan man si at man
likevel flytter det litt nærmere sjelen fordi man går inn på et
tidligere tidspunkt og får informasjon før man har sendt det ut. Det
kan man også si om muligheten til hemmelig ransaking i dag.

Så det er mange viktige hensyn (presidenten klubber) som må veies opp
mot hverandre, og det er personvern kontra kriminalitetsbekjempelse
som er det viktigste.

Presidenten: Da var tiden ute.

Bård Vegar Solhjell ? til oppfølgingsspørsmål.

Bård Vegar Solhjell (SV) [11:04:25]:

Det var mange kommisjonar i lufta samtidig her. Men eg synest på mange
måtar at statsråden sjølv framførte det mest overtydande argumentet,
for utfordringa for personvern er kanskje aller størst når ein ser
breidda av ulike sektorar der det er press mot personvernet, ofte med
eit veldig godt føremål. Det kan gjelde kamp mot kriminalitet i
justissektoren, meir opplysningar om barn for tidleg innsats i
skulesektoren, helseopplysningar og brikker i bil for trafikkavvikling
og trafikksikkerheit. Men i tillegg er det sånn at dei som jobbar i
dei enkelte sektorane, vil som oftast ha det føremålet som sitt
overordna mål ? kjempe mot kriminalitet eller betre skule ? mens
personvern kan risikere å verte eit sideomsyn som tapar.

Så mitt spørsmål er eigentleg: Kan statsråden tenkjast å støtte sin
eigen idé om ein breitt fundert personvernkommisjon som tek ulike
sektorar, ser dei saman, trekk opp status og føreslår tiltak?

Statsråd Anders Anundsen [11:05:27]:

Jeg mener det er en god idé. Vi har selv vurdert å sette ned en slik
personvernkommisjon. Samtidig har vi sett det slik at det er viktig å
gjennomføre en del tiltak på tvers så raskt som mulig, og som et
alternativ til en personvernkommisjon har vi satt ned en egen
arbeidsgruppe på tvers av relevante departementer som på mange måter
skal se på de samme spørsmålene som det ville vært naturlig at en slik
personvernkommisjon ville sett på. Årsaken til at vi har gjort det, er
rett og slett at vi ønsker å ta tak i problemstillingen så raskt som
mulig og identifisere ulike utfordringer innenfor ulike sektorer, som
samlet sett presser personvernet fra ulike hold. Så vi har på mange
måter valgt en annen modell, men en som likevel bygger opp under det
helhetlige perspektivet som en slik type personvernkommisjon kunne ha
bidratt med.

Presidenten: Vi går til neste hovedspørsmål.

_______________________________________________
http://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
Melde deg av listen? Send mail til efn-listen-request at uib.no med "unsubscribe" som emne/subject


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.