[PiN-diskusjon] Fra regjeringen: Ny sammensetning av Personvernnemnda + Nytt teknologiråd for 2020-2024 (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Søn 24. Jan 2021 22:54:41 CET


Til info: Flere nyutnevnelser til Personvernnemnda.

Thomas


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 24 Jan 2021 20:43:38 +0100
From: Arve Kirkevik <akirkevi at online.no>
To: EFN-listen <efn-listen at uib.no>
Subject: Fra regjeringen: Ny sammensetning av Personvernnemnda + Nytt
   teknologiråd for 2020-2024

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-sammensetning-av-personvernnemnda/id2827585/

Ny sammensetning av Personvernnemnda

Nyhet | Dato: 08.01.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utnevnt nye medlemmer til
Personvernnemnda for perioden 2021 til og med 2024. Personvernnemnda
behandler klager over vedtak fattet av Datatilsynet.

Nemnda består av syv faste medlemmer med personlige stedfortredere.
Både medlemmene og deres stedfortredere utnevnes for fire år av gangen
med mulighet for en gjenutnevning. Personvernnemnda er administrativt
underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Mer informasjon om
Personvernnemnda finner du her. [ https://personvernnemnda.no/ ]

For perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024 har departementet
utnevnt følgende medlemmer og stedfortredere til Personvernnemnda:

   Sorenskriver Mari Bø Haugstad, leder
   Lagdommer Mats W. Ruland, personlig stedfortreder

   Professor Bjørnar Borvik, nestleder
   Tingrettsdommer Gunn Elin Lode, personlig stedfortreder

   Advokat Line Coll, medlem
   Rådgiver Eirik Løkke, personlig stedfortreder

   Advokat Hans Marius Graasvold, medlem
   Fagdirektør Maryke Silalahi Nuth, personlig stedfortreder

   Overlege Ellen Økland Blinkenberg, medlem
   Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen, personlig stedfortreder

   Seniorrådgiver Hans Marius Tessem
   Professor Petter Bae Brandtzæg, personlig stedfortreder

   Professor Morten Goodwin, medlem
   CTO Simen Sommerfeldt, personlig stedfortreder
==============================================

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-teknologirad-for-2020-2024/id2787178/

Nytt teknologiråd for 2020-2024

Pressemelding | Dato: 25.11.2020

Regjeringen har utnevnt et nytt Teknologiråd for perioden 15. november
2020 til 14. november 2024. Teknologirådet skal gi råd om bruk og
utvikling av ny teknologi.

Skal bidra til debatt om teknologiutfordringer

I 2020 får Teknologirådet en bevilgning på 10,32 mill. kroner gjennom
Norges forskningsråd. Teknologirådets mål er å belyse store
teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og
miljøvennlig teknologivurdering. Rådet skal også være oppdatert på hva
som foregår innen teknologisk utvikling både nasjonalt og
internasjonalt. Resultatene og funnene fra rådet formidles til
Stortinget, myndigheter og samfunnet. Dette skjer gjennom faglige
rapporter, foredrag, konferanser og andre muntlige og skriftlige
innspill.

- Teknologiutvikling påvirker både politikk og samfunnsutvikling, og
det er derfor viktig for oss i Norge å følge med på hva som skjer.
Teknologirådet gir myndighetene gode innspill om ny teknologi, og
setter muligheter og utfordringer på dagsorden. Jeg har satt sammen et
nytt Teknologiråd som består av samfunnsengasjerte medlemmer med høy
faglig kompetanse, sier næringsminister Iselin Nybø.

Bred og variert kompetanse

Teknologirådet har 15 medlemmer og medlemmene kan kun sitte i to
perioder. Teknologirådet skal trekke på eksperter, beslutningstakere,
næringsorganisasjoner og andre i arbeidet. Medlemmene for 2020-2024
har kompetanse på viktige områder som medisin, fisk og havbruk, klima
og miljø, IKT og bioteknologi. Medlemmene er valgt ut på grunn av sin
kompetanse, og rådet er balansert med hensyn på kjønn, geografi og
alder.

Teknologirådet 15. november 2020 – 14. november 2024:

1.  leder Sverre Gotaas fra Porsgrunn, Herøya Industripark AS

2.  medlem Marit Aursand fra Trondheim (gjenoppnevning), SINTEF

3.  medlem Morten Breivik fra Trondheim (gjenoppnevning), NTNU

4. medlem Helene Fladmark fra Arendal (gjenoppnevning), Eyde-Klyngen

5. medlem Reidun Høllesli fra Oslo (gjenoppnevning), Orkla IT

6. medlem Håvard Haarstad fra Bergen (gjenoppnevning), UiB

7.  medlem Anne Ingeborg Myhr fra Tromsø (gjenoppnevning), UiT

8.  medlem Damoun Nassehi fra Egersund (gjenoppnevning), Sokndal
legekontor

9.  medlem Bjørn Kjærand Haugland fra Asker, Skift Norge

10. medlem Siri Vasshaug fra Bodø, Nordland fylkeskommune

11.  medlem Kari Forthun fra Bergen, Compact Carbon Capture AS

12.  medlem Tanja Storsul fra Oslo, Institutt for samfunnsforskning

13.  medlem Aris Kaloudis fra Gjøvik, NTNU

14.  medlem Kristin Vinje fra Oslo, Nokut (Nasjonalt organ for
kvalitet i utdanningen)

15.  medlem Anne Cathrin Østebø fra Sandnes, Validé UiS
===========================================

Se også:

Om algoritmer og bearnaisesaus:
https://www.personvernbloggen.no/2020/10/30/om-algoritmer-og-bearnaisesaus/


Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og
beredskapsministeren

I avtalen mellom regjeringa og FrP står det: "Stortinget ber
regjeringen sikre at alle rettssteder skal bestå og være bemannet. Ved
rettssteder som i dag har fire faste dommerårsverk eller mindre skal
nivået på dagens antall årsverk knyttet til kjernevirksomheten
opprettholdes".
Kan eg be statsråden gjera greie for kva som er meint med «være
bemannet», blir det meint fast bemanning, tilsette som har oppmøtestad
der heile eller storparten av tida, og er det tenkt faste tilsette på
same nivå som i dag på kvar stad?
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82722


Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til justis- og
beredskapsministeren

Det er en fare for at angrepet på Kongressen i USA vil være til videre
inspirasjon for høyreekstreme miljøer verden over. I Norge slår PSTs
trusselvurdering for 2020 fast at trusselen fra høyreekstremisme i
Norge utviklet seg i negativ retning i løpet av 2019, og at
høyreekstreme i økende grad viser vilje til å bruke terror for å nå
sine mål.
Hva gjør regjeringen for å bekjempe framveksten av høyreradikalisme og
-ekstremisme i Norge?
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82799


Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og Det skal
tilsetjast domstolleiarar i dei nye, samanslåtte domstolane.
Vil dette skje etter opne utlysingar av stillingane eller vil det i
nokre eller alle tilfella vera ein automatikk i at domstolleiaren for
den største domstolen skal få tildelt stillinga som leiar for den nye,
samanslåtte domstolen?
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82836

Kriselov i koronatider: Blir viktige hensyn ivaretatt?
https://www.personvernbloggen.no/2020/09/25/kriselov-i-koronatider-blir-viktige-hensyn-ivaretatt/

Helseministeren skyter på feil blink:
https://www.personvernbloggen.no/2020/10/08/helseministeren-skyter-pa-feil-blink/

Regjeringen foreslår å åpne for elektronisk innsamling av listeforslag
til sametingsvalget i 2021:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-foreslar-a-apne-for-elektronisk-innsamling-av-listeforslag-til-sametingsvalget-i-2021/id2786728/

Algoritmer, tillit og sandkasser:
https://www.personvernbloggen.no/2021/01/06/algoritmer-tillit-og-sandkasser/

_______________________________________________
https://mailman.uib.no/listinfo/efn-listen
Melde deg av listen? Send mail til efn-listen-request at uib.no med "unsubscribe" som emne/subject


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.