[PiN-diskusjon] Fra Stortinget: Om skattelistene brukes av kriminelle til å målrette kriminalitet – skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Søn 24. Jan 2021 23:10:07 CET


Til info. Skattelister og personvern, på Stortinget.

Thomas


---------- Forwarded message ----------
Date: Sun, 24 Jan 2021 20:15:54 +0100
From: Thomas Gramstad <thomas.gramstad at ub.uio.no>
To: Arve Kirkevik <akirkevi at online.no>
Cc: EFN-listen <efn-listen at uib.no>
Subject: Re: Fra Stortinget: Om skattelistene brukes av kriminelle til å
   målrette kriminalitet – skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP)

Jeg er for en gangs skyld enig med Frp's representant:

Svaret gir ingen begrunnelse for hvorfor skattelistene må ligge åpent på 
personnnivå, istedenfor aggregert statistisk nivå. Alt som oppgis å være 
offisielle målsetninger kan oppnås med statistiske data, samt rolle-data ("en 
stortingsrepresentantlønn begynner på ...")

Ja, de har gjort noen tiltak for å begrense noen ulemper ved det de misvisende 
kaller "åpenhet". Begrense, ikke hindre, og andre ulemper (f eks datafråtsing 
for å mobbe barn av "fattige" foreldre) hindres ikke. Men alle ulempene kunne 
vært fjernet ved å ikke publisere data på personnivå.

Thomas Gramstad


On Sat, 23 Jan 2021, Arve Kirkevik wrote:

> On Mon, 21 Dec 2020 23:56:33 +0100, Arve Kirkevik wrote:
>
>> Er skattelistene et problem mht. retten til privatliv, eller er
>> åpenhet om økonomiske forhold viktigere?
>>
>> https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82692
>>
>> Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og
>> beredskapsministeren
>>
>> Dokument nr. 15:801 (2020-2021)
>> Innlevert: 18.12.2020
>> Sendt: 18.12.2020
>> Rette vedkommende: Finansministeren
>> Til behandling
>>
>> Spørsmål
>> Hans Andreas Limi (FrP):
>>
>> Media har nå offentliggjort oversikter over folks inntekt og formue
>> fordelt på postnummer der leserne oppfordres til å finne de rikeste i
>> sitt nabolag. Denne informasjonen er i prinsippet tilgjengelig for
>> alle verdens 4830 millioner internettbrukere.
>>
>> Er det sannsynlig at skattelistene brukes av kriminelle til å målrette
>> kriminalitet som ran, trusler, tyverier og bedragerier, og er
>> statsråden villig til å la Politidirektoratet gjennomføre en ny
>> kriminalitets- og trusselanalyse knyttet til medias offentliggjøring
>> av skattelistene?
>>
>> Begrunnelse
>>
>> Utgangspunktet burde være at opplysninger om folks inntekt og formue
>> er omfattet av taushetsplikten og personvernet, slik at det som
>> hovedregel er straffbart å spre disse sensitive personopplysningene om
>> folks privatliv. Offentliggjøringen av lister over hvem som har høyest
>> inntekt og formue fordelt på postnummer er uten tvil et uproporsjonalt
>> tiltak som bryter med grunnleggende personvernprinsipper, og det er
>> uklart om offentliggjøringen av skattelistene er i strid med
>> menneskerettighetene.
>>
>> Det er ingen vil om at medias publisering av skattelistene er god
>> butikk for mediene selv, og at media selv er de som sterkest forsvarer
>> offentliggjøringen. Mange av artiklene som kommer på bakgrunn av
>> regjeringens offentliggjøring handler om hva ulike kjendiser tjener,
>> og dette er sikkert god butikk for norske medier. Spørsmålet om
>> hvorvidt offentliggjøringen av skattelistene er forsvarlig burde
>> imidlertid handle om hensynet til enkeltmennesket og hensynet til
>> personvernet, og ikke om hva som gir flest mulig klikk i nettavisene.
>>
>> Et argument som ofte brukes for å rettferdiggjøre at media får lov til
>> å publisere sensitive personopplysninger om inntekt og formue, er at
>> listene over folk med høyest inntekt og formue gjør at vi får en årlig
>> debatt om fordeling av skattebyrdene. Hvis dette er regjeringens mål
>> med å spre skattelistene til internettbrukere over hele verden kunne
>> man oppnådd det samme med anonymiserte tall på aggregert nivå.
>>
>> Jeg mener at det eneste riktige hadde vært å avslutte den særnorske
>> offentliggjøringen av skattelistene og kriminalisere deling av
>> ligningstall. Det er samtidig viktig med fortsatt unntak for bankenes
>> og kredittopplysningsbyråenes legitime behov knyttet til kredittsjekk
>> og bekjempelse av hvitvasking, men dette må selvsagt gjøres på en slik
>> måte at denne adgangen ikke kan misbrukes av media gjennom oppslag på
>> enkeltpersoner.
>>
>> Svar
>> Jan Tore Sanner: Svaret er ennå ikke tilgjengelig
>> ========================================
>
> Spørsmålet ovenfor er besvart:
>
> https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=82692
>
> Svar
> Jan Tore Sanner:
>
> Offentliggjøringen av skattelister bidrar til åpenhet i samfunnet.
> Informasjon om inntekts- og skatteforhold er et sentralt premiss for
> samfunnsdebatten, og åpenhet rundt slike opplysninger er viktig for
> den kritiske debatten om skattemessige forhold. Hemmelighold kan på
> sin side gi rom for spekulasjoner omkring arbeidet med
> skattefastsettingen i sin alminnelighet, og om fastsettingen for
> enkeltpersoner eller grupper av skattytere.
>
> Hensynene som taler for full offentlighet rundt skattelistene må
> imidlertid balanseres mot andre samfunnsmessige interesser. For
> eksempel må prinsippet om offentlig innsyn i forvaltningen ikke føres
> så langt at det kan gå på bekostning av enkeltpersoners sikkerhet.
>
> Tidligere offentliggjorde Skattedirektoratet en elektronisk
> skatteliste for hele landet på Internett. Opplysninger i skattelisten
> var også tilgjengelig for allmennheten gjennom pressens bruk av
> opplysningene, tidvis ved at pressen la ut hele lister i søkbar form
> på Internett. Opplysninger i skattelistene kunne da koples sammen med
> annen tilgjengelig informasjon på nettet, og skattelistene utviklet
> seg til blant annet å kunne bli et egnet redskap for målretting av
> kriminelle handlinger.
>
> I 2011 ble offentliggjøringen av skattelistene strammet inn. Blant
> annet ble skattelisten bare tilgjengelig på Skatteetatens hjemmesider,
> og de som ønsker å søke i skattelisten, må logge seg inn på ID-porten
> med MinID. Videre ble pressens adgang til å legge ut hele eller deler
> av listen i søkbar form, fjernet. Formålet med innstramningene var
> blant annet å hindre uønsket bruk av skattelistene, slik som koplinger
> av skattelisteinformasjon opp mot andre databaser. Senere har
> ytterligere innstramninger kommet til. I 2014 ble regelverket
> ytterligere strammet inn slik at skattyter skal ha tilgang til søk som
> er gjort på egen person, og om hvem som har fått utlevert
> opplysninger.
>
> Slik jeg ser det, står ikke valget mellom fullt innsyn på den ene
> siden og fullstendig hemmelighold på den andre. Informasjon om
> enkeltpersoner kan hentes fra en rekke kilder, og det vil alltid være
> en risiko for at opplysningene blir misbrukt av kriminelle. Etter min
> vurdering er ikke denne risikoen tilstrekkelig til å begrunne en
> avskaffelse av åpenhetsprinsippet på dette området.
>
> I 2009 vurderte Politidirektoratet (POD), på oppdrag fra
> Justisministeren, om offentliggjøring av skattelister på nett og i
> media kan tilrettelegge for straffbare handlinger. På grunnlag av
> opplysninger fra flere av landets politidistrikter, fastslo POD at det
> ikke var grunnlag for å anta at informasjonsinnhenting fra
> skattelistene benyttes i stor utstrekning. Direktoratet påpekte
> imidlertid at de hadde erfart noen få alvorlige enkelteksempler hvor
> informasjon fra skattelistene har vært benyttet som supplerende kilde
> for kriminelles informasjonsinnhenting .
>
> Etter min vurdering balanserer dagens regelverk om offentliggjøring av
> skattelistene på en god måte hensynet til åpenhet på den ene siden, og
> andre samfunnsmessige hensyn som personvern og enkeltpersoners
> sikkerhet på den andre siden. PODs vurdering gjelder situasjonen slik
> den var før regelverket ble strammet inn.
>
> Det er rimelig å anta at disse innstramningene har begrenset
> muligheten for å målrette kriminalitet på bakgrunn av opplysninger i
> skattelistene. Jeg kan derfor ikke se at det er behov for å
> gjennomføre en ny kriminalitets- og trusselanalyse knyttet til medias
> offentliggjøring av skattelistene nå. Jeg vil imidlertid ikke ha
> innvendinger mot at det gjennomføres en slik analyse dersom
> Justisministeren skulle ha holdepunkter for å mene at det er
> nødvendig.
> ======================================
>
> Se også:
>
> Styrket vern for forretningshemmeligher fra nyttår:
> https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/styrket-vern-for-forretningshemmeligher-fra-nyttar/id2791398/
>
> 602 millioner kroner til mer innovasjon i næringslivet:
> https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/602-millioner-kroner-til-mer-innovasjon-i-naringslivet/id2791300/
>
> Drøftet digital inkludering for alle:
> https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/droftet-digital-inkludering-for-alle/id2791238/
>
> Ny mediestøttelov vedteke:
> https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-mediestottelov-vedteke/id2791655/
>
> Legger til rette for et trygt valg neste år:
> https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/legger-til-rette-for-et-trygt-valg-neste-ar/id2814526/
>
> _______________________________________________


Mer informasjon om epostlisten pin-diskusjon.